Schoolgids - toelichting


De schoolgids wordt jaarlijks vastgesteld en gepubliceerd op de schoolwebsite. De hoofstukken vindt u onder de knop ‘Schoolinfo’. Het betreft de volgende hoofdstukken:
  Naast deze hoofdstukken is er ook een onderdeel ‘Overige informatie’. Hierin treft u bijvoorbeeld informatie over regels en afspraken binnen de school en andere praktische informatie. 

Deze digitale schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben gemaakt. Wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. We geven aan vanuit welke missie en visie onze school en Onderwijsstichting Arcade werken en wat u van ons mag verwachten. In de schoolgids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de andere manieren waarop we u informeren.  

Daarnaast is deze schoolgids ons verantwoordingsdocument richting de onderwijsinspectie. Het is vastgesteld door het schoolbestuur, met instemming van de medezeggenschapsraden de scholen. Bij de samenstelling van de schoolgids zijn beknoptheid en overzichtelijkheid steeds ons uitgangspunt geweest.  
 
UPDATE DONDERDAG 18 JUNI 2020, 21:09 UUR:
LET OP: Met deze schoolgids moet nog worden ingestemd door de oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR). 
Op maandag 22 juni staat de eerstvolgende MR-vergadering gepland. Omdat we zijn overgestapt van een papieren versie naar een digitale versie staat nu het concept al online, ter inzage voor de MR. Er kunnen nog geen rechten worden ontleend aan de inhoud van deze schoolgids tot de oudergeleding instemt met de schoolgids.


We wensen u veel leesplezier.  

Namens het team van obs de Vlinderhof