De ontwikkeling van onze leerlingen


Werkwijze en ontwikkelingen
Breinstein
Ondersteuning voor en de ontwikkeling van het jonge kind
Schoolondersteuningsprofiel
 

Werkwijze en ontwikkelingen


Arcade


Al onze scholen nemen op basis van gegevens, zoals de tussenopbrengsten, beslissingen om de kwaliteit te verbeteren. Op de scholen wordt het werk van de leerlingen dagelijks gevolgd. De leerkrachten observeren, registreren, toetsen en beoordelen het werk van de leerlingen. Daarnaast worden er gesprekken gevoerd met leerlingen en ouders. Deze werkwijze stelt de leerkracht in staat vast te stellen of de ontwikkeling naar wens verloopt.  
 
De eindtoets wordt door alle leerlingen aan het eind van de basisschool gemaakt. Deze toets is verplicht. De leerkracht geeft de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan heroverweegt de school het advies. Bij een lagere score hoeft 
 

Onze school


Het belangrijkste doel van het basisonderwijs is om de leerlingen goed te leren lezen en rekenen. Hiervoor gebruikt de Vlinderhof moderne methodes. Alle gebruikte methodes voldoen aan de doelen die de inspectie eist.
 
Vak Methode
Aanvankelijk lezen Veilig Leren Lezen (KIM-versie vanaf schooljaar 2020-2021)
Voortgezet lezen Estafette
Begrijpend lezen Nieuwsbegrip
Taal/spelling Taal Actief
Rekenen Wereld in getallen, Met Sprongen Vooruit en Muiswerk
Geschiedenis Blink
Aardrijkskunde Blink
Natuur/techniek Blink
Engels  Groove Me
Muziek 1,2,3 Zing


Kleuteronderwijs:
De eerste twee jaren kunnen we vijf belangrijke onderdelen onderscheiden. Dat zijn:  We werken in de kleutergroepen vanuit de kring. De schooldag begint in de kring en daar keren de kinderen ook steeds weer terug. Daarnaast wordt gespeeld en gewerkt aan tafels, in de hoeken, in het speellokaal en op het schoolplein. 
In de kleutergroepen werken we aan de hand van thema’s (school, vakantie, herfst, lente, boerderij, sprookjes, dierentuin, enz.). Op een speelse manier leren de kinderen hoe hun wereld in elkaar zit. Er is veel aandacht voor taalvorming, omdat dit de basis is voor veel ander leren. Ook zetten we de speelse rekenmethode 'Met Sprongen Vooruit' in. Kinderen leren d.m.v. materialen op een speelse manier de getallen, tellen en alle andere facetten van voorbereidend rekenen. Ook zijn we in 2019-2020 gestart met Muiswerk.

Groepen 3 t/m 8
De kinderen hebben allemaal hun eigen tafel en zitten in tweetallen of in groepjes in de klas. De leerkracht geeft instructie d.m.v. het digibord en/of whiteboard. De verwerking van de lesstof gebeurt in groep 3-4 het meest op papier. Vanaf groep 5 zal het meer op het Chromebook zijn. We vinden het belangrijk dat kinderen een goede basis van schrijven leren voordat ze gaan verwerken op Chromebooks. We kiezen dus voor deze balans. Het voordeel van verwerking op het Chromebook is dat de leerkracht op de computer 'live' de resultaten kan monitoren en kan helpen als hij/zij ziet dat een kind veel fouten aan het maken is. Dit is effectiever dan achteraf nakijken als de kinderen al naar huis zijn en het de volgende dag laten verbeteren.  De leerkrachten volgen verder de ontwikkeling van de kinderen d.m.v. methode-gebonden toetsen. Deze toetsen worden na een periode afgenomen om te kijken of de leerstof is begrepen en/of er vervolgacties nodig zijn. Elk half jaar worden de cito-toetsen afgenomen om een algeheel beeld te krijgen van de leerlingen. De resultaten worden in groepsbesprekingen (intern begeleider en leerkacht) besproken. N.a.v. deze gesprekken zullen plannen worden opgesteld voor de volgende periode om de kinderen zo goed mogelijk te ondersteunen.

Resultaten van ons onderwijs
De resultaten van de CITO-toetsen die wij halverwege en aan het einde van het schooljaar afnemen voldeden aan de inspectienorm. De inspectie heeft onze school in 2017 bezocht en als voldoende beoordeeld. De eindopbrengsten van het onderwijs meten wij met de resultaten van de eindtoets. Hiervoor gebruiken we de IEP-toets. De resultaten van de afgelopen jaren zien er als volgt uit:
 
  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
inspectienorm 80 80 80 *
schoolscore 93 85,6 87,9 *
* vanwege de coronacrisis is er geen eindtoets gemaakt in het schooljaar 2019-2020


Schooladviezen


De afgelopen drie schoolaren zagen onze schooladviezen er als volgt uit:
 
Onderwijstype
2017-2018
2018-2019
2019-2020
VWO/gymnasium 3 1 2
HAVO/VWO     2
HAVO 4 2 2
VMBO TL/HAVO      
VMBO TL 3 4  
VMBO Kader/TL      
VMBO Kader      
VMBO Kader met LWOO      
VMBO Basis/Kader   1  
VMBO Basis      
VMBO Basis met LWOO      
Parktijkonderwijs      
       
Totaal aantal leerlingen 10 8 6