Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad (MR) 
Drie ouders en drie leerkrachten zijn lid van de MR. De taken en bevoegdheden van de MR zijn:
- advies of instemmingsrecht met het schoolbeleid
- ten minste 2 x per jaar wordt de MR door het bevoegd gezag in de gelegenheid gesteld de algemene gang van zaken met hem te bespreken.
- de MR bevordert naar vermogen openheid, openbaarheid en onderling overleg in school
- de MR heeft tot taak te waken tegen discriminatie in de school

emailadres: mrvlinderhof@gmail.com


Verslagen vergaderingen:

   
verslag MR verslag MR verslag MR verslag MR