Medezeggenschapsraad 2019-2020V.l.n.r.: Fardau (ouder), Anouk (ouder), Roelie (leerkracht) en Femke (leerkracht)

Vergaderschema:
Maandag 16 september 2019
Maandag 4 november 2019
Donderdag 6 februari 2020
Dinsdag 21 april 2020
Maandag 15 juni 2020

De medezeggenschapsraad (MR) 
Twee ouders en twee leerkrachten zijn lid van de MR. De taken en bevoegdheden van de MR zijn:
- advies- of instemmingsrecht met het schoolbeleid
- ten minste 2 x per jaar wordt de MR door het bevoegd gezag in de gelegenheid gesteld de algemene gang van zaken met hem te bespreken.
- de MR bevordert naar vermogen openheid, openbaarheid en onderling overleg in school
- de MR heeft tot taak te waken tegen discriminatie in de school

emailadres: mrvlinderhof@gmail.com