Overige informatie


Organisatie (tijden e.d.)
Ziekte (uw kind of een leerkracht)
Gymnastiek
Vakantierooster
Toezicht en verantwoordelijkheid
Regels en afspraken
Vieringen en activiteiten
 
Informatie vanuit school
Contacten instellingen buiten school
HVO / GVO
Overige korte informatie
 

Overige korte informatie


Gevonden voorwerpen
Mochten er kledingstukken, tassen en/of andere spullen blijven liggen dan worden deze in de bak met gevonden voorwerpen bewaard.

Schoolfotograaf
Eén keer per jaar komt een fotograaf alle kinderen op de foto zetten. Er wordt dan ook een groepsfoto gemaakt. Het kopen van die foto’s is geheel vrijblijvend.

Oud Papieractie
Iedere maand staat er een container bij school waar u uw oud papier in kwijt kunt. De data staan maandelijks in de nieuwsbrief en er gaan briefjes rond in het dorp.

Sponsoring
Binnen wettelijke kaders opgenomen in het Convenant Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring, maken onze school en het bestuur van Arcade gebruik van de mogelijkheden die sponsoring biedt.
Sponsoren zijn altijd vrij om geld of materialen beschikbaar te stellen, maar de school bepaalt of het geaccepteerd wordt. Sponsoring vindt alleen plaats als er daadwerkelijk een doel wordt nagestreefd. In voorkomende gevallen zal er altijd overleg plaatsvinden tussen de MR/OR en de directie.

Afscheid groep 8
Aan het eind van het schooljaar nemen we afscheid van de kinderen van groep 8. Samen met de groepsleerkracht(en) doen de kinderen een leuke activiteit.  Namens de andere kinderen, het team en de ouders krijgen de toekomstige ‘Brugpiepers’ een mooi afscheidscadeau.

Fietsencontrole
In samenwerking met de Vereniging voor Veilig Verkeer, afdeling Coevorden, worden de fietsen van onze leerlingen gecontroleerd. Het gaat om de fietsen van de kinderen van groep 3 t/m 8. Een medewerker van VVN bezoekt de kinderen van groep 1 en 2 en verzorgt een presentatie over de fiets.

Vervoer van leerlingen
Het kan zo zijn dat wij voor activiteiten buiten de school uw hulp nodig hebben om leerlingen te vervoeren. Om de leerlingen zo veilig mogelijk te vervoeren hebben we enkele afspraken gemaakt: