Overige informatie


Organisatie (tijden e.d.)
Ziekte (uw kind of een leerkracht)
Gymnastiek
Vakantierooster
Toezicht en verantwoordelijkheid
Regels en afspraken
Vieringen en activiteiten
Hoofdluis
Informatie vanuit school
Contacten instellingen buiten school
HVO / GVO
Overige korte informatie
 

Informatie vanuit school


De nieuwsbrief
Iedere 2 weken ontvangt u de nieuwsbrief. Hierin zijn de data van alle activiteiten in die maand opgenomen. Verder treft u een toelichting op bepaalde activiteiten aan. We proberen alle informatie van dat moment in de nieuwsbrief te verwerken, zodat verder geen aparte briefjes nodig zijn. In de jaarkalender zijn de exacte data van verschijnen van de nieuwsbrief opgenomen.

De website en SchoolApp
Op de website vindt u alle belangrijke informatie over onze school. U kunt hier bijvoorbeeld de schoolgids en de nieuwsbrief digitaal inzien. Ook kunt u de kalender via de website raadplegen. Verder vindt u er veel foto’s van verschillende activiteiten die de leerlingen hebben gedaan. Het adres van de website is www.obsdevlinderhof.nl. In verband met de AVG hebben wij een afgeschermd deel voor de ouders van bij ons ingeschreven leerlingen. We beschikken ook over een actuele SchoolApp. De algemene zaken van school zijn voor iedereen toegankelijk maar er is ook een gedeelte speciaal voor ouders per groep. Hiervoor moet je inloggen in de App. Om je als ouder aan te melden ga je naar het kopje 'OUDERS' op de website en dan naar OUDERPORTAAL. Deze is alleen toegankelijk voor de ouders van bij ons ingeschreven leerlingen door middel van een code. Via deze app zal de school, de leerkracht de ouders informeren over groep specifieke activiteiten, foto’s en afspraken.

Schoolgids
Ouders, die zich een beeld van onze school willen vormen en ouders, die hun kinderen als leerling op onze school aanmelden, kunnen in deze nieuwe digitale schoolgids kijken. Onder het kopje 'Schoolinfo' op de website.

Schoolkalender
Op de website en in de SchoolApp staat de kalender. Hierop staan allerlei belangrijke data zoals oudergesprekken, studiedagen, vakanties e.d.

Informatieavond
In september/ oktober organiseert elke groepsleerkracht een informatieavond. Er wordt uitleg gegeven over de leerstof, de werkwijze, klassen- en schoolregels en specifieke zaken behorende bij dat leerjaar. Het is van groot belang om deze avond te bezoeken om onduidelijkheden te voorkomen.

Voorlichting VO groep 8
Voor de ouders/verzorgers van groep 8 organiseren we elk jaar één of meerdere voorlichtingsavonden over de diverse vormen van voortgezet onderwijs. Verder krijgen de ouders van groep 8 een uitnodiging voor een gesprek over het schooladvies m.b.t. het voortgezet onderwijs.