Overige informatie


Algemene informatie
Organisatie
Schooltijden en vakantierooster
Vieringen en activiteiten
Regels en afspraken
Pestprotocol
Omgang internet en social media
 

Regels en afspraken


Onze visie kunnen we alleen maar realiseren als er aan één belangrijke voorwaarde is voldaan, nl een goed en veilig schoolklimaat. Dat houdt in dat iedereen zich veilig voelt en weet waar hij zich aan moet houden, maar ook waar hij anderen aan mag houden. Gedragsregels ondersteunen dit. Gedragsregels voor en door de leerlingen opgesteld. Gedragsregels voor op het plein, voor in de school en in de klas en voor het gebruik van de computers, incl. gebruik van sociale media. De regels hangen wij zichtbaar op in de gang en in de klas en regelmatig bespreken wij ze met de leerlingen. Vanzelfsprekend gelden de regels ook in andere situaties zoals tijdens de overblijf. Om het computergebruik veilig te houden, hebben alle scholen een internetprotocol. Zij weten dan waar ze zich aan moeten houden en welke maatregelen er volgen bij overtreding. Naast de gedragsregels hanteert onze school een pestprotocol. In beginsel worden pestsituaties opgelost door de leerkracht van de groep. Pas bij ernstige, langdurige pestsituaties treedt het protocol in werking. Gelukkig geven leerlingen binnen onze school aan dat ze zich veilig en prettig voelen binnen onze school. Ouders worden van de regels op de hoogte gesteld op de jaarlijkse informatieavonden. Om veiligheid te stimuleren en verder te ontwikkelen hebben we de Kanjertraining gedaan en wordt er dagelijks aandacht aan besteed.

De gedragsregels van de Kanjertraining zoals wij ze op school hanteren:
1. We vertrouwen elkaar
2. We helpen elkaar
3. Niemand speelt de baas
4. Niemand lacht uit
5. Niemand blijft zielig

Mobiele telefoons
We hebben de volgende afspraken gemaakt:
- mobieltjes mogen alleen mee naar school worden genomen als daar een reden voor is;
- mobieltjes moet in de tas zodra ze het schoolplein op komen, in de klas leggen de kinderen de mobieltjes in de  bak bij de leerkracht.
- mobieltjes worden op eigen risico mee naar school genomen, ze moeten uit staan;
- als een leerling overdag bereikbaar moet zijn (bijvoorbeeld vanwege familieomstandigheden), dan kan dit via het telefoonnummer van school;
- leerlingen mogen met hun mobieltjes geen opnames van anderen maken, die de privacy kunnen schenden.