Zicht op de kwaliteit van ons onderwijs


Doelen en resultaten van ons onderwijs
Zicht op sociale ontwikkeling
Ontwikkeling personeel
Burgerschap
Keuzes n.a.v. onderwijsbehoeften van de leerlingpopulatie, omgevingsfactoren en onderwijsconcept 
Lesuren
Onderwijstijd
 

Zicht op sociale ontwikkeling


Arcade


Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten? 

 
Kinderen leren en ontwikkelen schoolcompetenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap. 
 

Onze school


Kanjertraining
De kanjertraining gaat er vanuit dat mensen verschillende soorten gedrag kunnen vertonen.
Bij de kanjertraining gaat het om 2 dingen. Ten eerste dat je leert herkennen welk gedrag er is en dat kinderen leren dat je je op verschillende manieren kunt gedragen. Iedere vorm van gedrag lokt een reactie uit. We proberen kinderen hiervan bewust te maken en hen verschillende manieren van reageren aan te bieden. 

Daarnaast gaat het ook om een stuk groepsvorming. In een groep waarin je elkaar kent en het veilig is zal vervelend gedrag (pestgedrag) een stuk minder voorkomen. Het doel van de kanjertraining is duidelijk niet om van alle kinderen hele brave kinderen te maken maar wel om ze te leren op een goede manier voor zichzelf op te komen en aan te geven wat ze wel en niet prettig vinden. 

www.kanjertraining.nl 

Om pestgedrag te voorkomen voeren we regelmatig gesprekken met de kinderen waarin de omgangsregels worden besproken en positief gedrag benadrukt wordt. Deze omgangsregels komen ook in de Kanjerlessen aan de orde. We streven hiermee naar een pestvrije leeromgeving. Een school helemaal vrij maken van pestincidenten is helaas niet mogelijk. Dat kinderen af en toe botsen hoort ook bij opgroeien en leergedrag. Wel willen we dat, indien structureel pestgedrag zich voordoet, dit gemeld wordt bij de leerkracht of bij de directeur.