Notulen vergadering MR Vlinderhof maandag 18 december 19.30 uur

De  vergadering wordt geopend om 19.35 uur

1.      Notulen vorige vergaderingGoedgekeurd (de goedgekeurde notulen zullen op de website worden geplaatst)
 

2.      Mededelingen

·        De afwezigheid van een leerkracht en de inzet van invallers is besproken. Er wordt melding gemaakt in het infobulletin zodat ouders ook op de hoogte zijn.

·         10 juli extra datum MR overleg (let op: er is dan geen OWG) 

1.      MR reglementTijdens de zakelijke ouderavond is er aangegeven om te kijken of de MR en ouderwerkgroep gesplitst moeten worden. Wij spreken af dat wij op basis van de MR reglementen van Arcade de splitsing gaan voorbereiden zodat deze volgend jaar in november als voorstel voor kan liggen tijdens de zakelijke ouderavond.
 

2.      Voorstellen onderwerpen voor MRJilles heeft een MR cursus gevolgd en vanuit daar informatie gekregen over het MR reglement en een jaarplanning voor de standaard agendapunten van de MR. Op basis hiervan is een jaarplanning gemaakt van de agendapunten die we dit schooljaar zouden willen bespreken in de MR. Hier staan thema's als krimp & profilering, passend onderwijs, digitale geletterdheid en bewegingsonderwijs op naast de standaard onderwerpen zoals het vakantierooster,  de begroting en het schooljaarplan.
 

3.      Status continurooster

·        Er wordt nog gepuzzeld met de pauzes die de  leraren moeten hebben volgens de wetgeving

·        Er is een convenant met Kinderwereld waardoor geen andere partij de pauze mag overnemen zoals werd voorgesteld tijdens de zakelijke ouderavond. Dit verbaast de MR en de directie is gevraagd dit nog eens te controleren.

·        In de volgende teamvergadering in januari zal de invulling (schooltijden en pauzes) besproken worden met het leerkrachten team en we verwachten 22 januari de volgende update 

1.      Rondvraag Bij de GMR (overkoepelende MR voor heel Arcade) is er een voorstel gedaan om nog een groepsmedezeggenschapsraad toe te voegen bijv. voor de scholengroep Schoonoord/Sleen). Reactie hierop vanuit de MR: waar nodig gezamenlijk overleg, informeel, liever niet nog een overlegorgaan erbij. Dit zal Jilles terugkoppelen in de GMR.


Om 20.40 uur wordt de vergadering gesloten.Notulen vergadering MR dinsdag 31 oktober 2017
 
Aanwezig: Femke, Marieke, Eddie, Henk (later), Astrid, Jilles
Afwezig: Anja (m.k.), Hanneke (m.k.)
 
De voorzitter opent de vergadering om 19.40 uur. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
 
1. Notulen 20 september 2017
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.
 
2. Mededelingen
Kinderwereld (voorheen Drieluik) heeft aangegeven zo spoedig mogelijk te willen stoppen met de tussenschoolse opvang (TSO). Kinderwereld is echter wel coulant en wil meedenken over het moment van stoppen en een oplossing. Als het continurooster ingaat is TSO ook niet meer van toepassing (alle kinderen blijven op school).
1 november is er een studiedag met de vier teams van de vier scholen in de scholengroep en het fenomeen human dynamics zal aan bod komen.
Er volgt een kort verslag van de financiën van de OWG. Het schooljaar 2016/2017 is geëindigd in een winst. De cijfers en de begroting voor komend jaar zullen tijdens de aansluitende OWGvergadering worden besproken.
 
3. Status continurooster
Er bestaat een voorkeur voor het vijf-gelijke-dagen-rooster. Dat rooster moet nog worden
doorgerekend. Qua lesuren gaat het goed maar een probleem is het invullen van pauzes voor de leerkrachten (een half uur pauze is noodzakelijk maar door het kleine aantal groepen is dit lastig te realiseren). Daar komt bij dat de vraag is hoeveel groepen er volgend jaar zullen zijn (naar verwachting minder leerlingen).
Op de komende zakelijke ouderavond zal verslag worden gedaan over de ontwikkelingen omdat de ouders wachten op een update.
 
4. Status reglement MR
Er is contact gezocht met de notaris (Sirt). In verband met vakantie was hij niet bereikbaar. Om de OWG los te koppelen van de MR is een statutenwijziging nodig omdat de huidige statuten regels bevatten over de oudergeleding. Die statutenwijziging zal op een algemene vergaderingin stemming moeten worden gebracht. De komende zakelijke ouderavond is te kort dag. Het voorstel is om in ieder geval binnen de MR een MR-reglement vast te stellen zodat er regels zijn over de werkwijze van de MR. Vervolgens moet dan nog een oplossing worden gevonden voor de (ont)koppeling met de OWG.
Omdat de vergadering zich hierin kan vinden wordt er gesproken over een aantal invullingen van het standaardreglement. Besloten wordt uit te gaan van zes leden (drie ouders en drie
leerkrachten) en de duur van het lidmaatschap bedraagt drie jaar.
Er volgt nog een suggestie het op te stellen reglement te vergelijken met het
zeggenschapstatuut van Arcade. De volgende vergadering zal een concept reglement voorliggen.
 
5. Rondvraag
Dorpsbelangen Noord-Sleen wil graag overleg voeren met Arcade en de gemeente Coevorden over de krimp en de gevolgen daarvan voor onze school. Er zijn verschillende Arcade-scholen in verschillende gemeentes. Op zichzelf is Arcade geen partij maar er vindt wel regelmatig overleg plaats met de gemeenten. Deze boodschap zal worden teruggekoppeld naar Dorpsbelangen.
 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 20.20 uur.