De medezeggenschapsraad (MR)
Drie ouders en drie leerkrachten zijn lid van de MR. De taken en bevoegdheden van de MR zijn:
 advies of instemmingsrecht met het schoolbeleid
 ten minste 2 x per jaar wordt de MR door het bevoegd gezag in de gelegenheid gesteld de algemene gang van zaken met hem te bespreken.
 de MR bevordert naar vermogen openheid, openbaarheid en onderling overleg in school
 de MR heeft tot taak te waken tegen discriminatie in de school

emailadres: mrvlinderhof@gmail.com

Verslagen vergaderingen:

           
31 oktober 2017 22januari 2018 5 maart 2018 infobulletin juni 2018 16 april 2018 11 juni 2018 infobulletin juli 2018