Notulen ZAKELIJKE OUDERAVOND DINSDAG 15 NOVEMBER 2016

Aanwezig:

Hanneke Tijink, Roelie de Jong, Femke Temmink, Maaike Eulink, Henk van Tellingen, Eddie ter Braack , Ronald Haan, Jilles Knotter, Nadine Verhoog, Janine Hilhorst, Marjan Reinder, Anja Woldring, Marjon Meijer, Gerlin Hazelaar, Anita Oosting, Angelique Tesselhof, Fardau Koopman, Jan en Karin Zwanenburg, Marjan Pietersma, Harry en Renate Jansen, Harm Hof, Henriette Korte, Erwin Stremmelaar, Angela Hamster en Margot Willems,

Afwezig met kennisgeving: familie Komduur, familie Remmerde, Erwin en Letty Wielens

Voorzitter: Eddie ter Braack

Notulist: Anja Woldring

1. Opening

Om 20.00 uur opent de voorzitter heet iedereen van harte welkom.

2. Notulen zakelijke ouderavond 17 november 2015

Geen op- en aanmerkingen en de notulen worden goedgekeurd. Anja wordt bedankt voor het opstellen.

3. Mededelingen vanuit OWG

- Subsidie

Er is subsidie ad EUR 10.000,- toegekend voor de aanschaf van een pannakooi. Vanuit de OWG zullen we ongeveer EUR 7.500,- zelf nog moeten bijdragen.

De voorzitter roept dan ook een ieder op voor hulp bij het plaatsen.

- Klussen rondom school

De OWG heeft afgelopen week zelf het blad rondom school opgeruimd daar dit een rommeltje was. Komende week gaat de OWG dit weer doen. Er wordt via de mail een beroep gedaan op alle ouders voor hulp.

Mededelingen Henk van Tellingen

Peter Drent zal voor de kerstvakantie niet weer terugkomen en misschien dat dit nog langer gaat duren. Als hij terugkomt zal dit niet weer voor 3 scholen zijn.

Henk neemt de zaken zolang waar en kan zich beroepen op hulp van de omliggende scholen welke ook zijn aangesloten bij Arcade. Hoe het in de toekomst zal gaan, is nog niet bekend daar er binnen Arcade nog enkele scholen zijn waar "gaten" door personele mutiaties ontstaan.

- Studiedag

Er is inmiddels een studiedag samen met Erm geweest volgens het Jay Marino concept.

Het doel: missie, visie en doelstelling uit het schoolplan halen en dit te publiceren.

Daarnaast verantwoordelijkheid verschuiven naar de leerlingen en kijken wat er de komende 3 jaren binnen ons onderwijsssysteem past.

- Snappet 3.0 is gelanceerd

De snappet 3.0 is gelanceerd en er wordt momenteel geëxpirimenteerd met chromebooks. Ook wordt er gewerkt aan een andere taalmethode en zal er gekeken moeten worden waar dit op werkt.

- Ouderenquête

82% Van de ouders ouder heeft de enquête ingevuld. De scores binnen Arcade schommelen tussen 5,8 tot 8,1 Wij hebben als school een 7,2 gescoord.

Een aantal zaken uit de enquête zullen Arcade breed worden aangepakt en andere onderdelen op schoolniveau.

De uitslag van de enquête zal in het infobulletin worden vermeld.

- Engels

Aanpak op korte termijn voor de aanschaf van lesmateriaal Engels voor 7 en 8.

Vraag van Jan Zwanenburg; of er een vakdocent voor komt.

Henk van Tellingen: nee die komt er niet.

Mocht er wat zijn, Henk van Tellingen is de donderdagen beschikbaar voor vragen.

4. Jaarverslag 2015-2016

Vanuit het jaarverslag 2015-2016 nog een paar aanvullingen.

Vwb de feestelijke ouderavond van groep 5 t/m 8. Nog even terugkomend op de laatste keer. Er zijn wat dingetjes buiten gebeurd wat niet had moeten gebeuren. Nogmaal verzoek, laat de kinderen binnen om dit te voorkomen.

Harm Hof: vond de disco te laat op de avond. Dit wordt meegenomen als punt in de OWG.

Oud ijzer, de prijs is momenteel zodanig laag dat het financieel niet meer uit kan om rond te rijden door het dorp en dit op te halen. Hier is de OWG dan ook sinds kort mee gestopt.

Het jaarverslag wordt goedgekeurd en Anja wordt bedankt voor het opstellen.

5. Financieel jaarverslag 2015-2016

Het financieel jaarverslag 2015-2016 is onder de aanwezigen uitgedeeld en doorgenomen. Deze is akkoord bevonden en met een positief eindsaldo.

Jilles wordt bedankt voor het opstellen.

6. Verslag kascommissie bestaande uit: Karin Zwanenburg en Niels Homans

Niels kon niet aanwezig zijn. Karin licht de controle toe en geeft ook aan dat de bijdragen van de rommelmarkt en het oud papier wel belangrijk is. De kascommissie vindt wel dat het contante geld in kas hoog was kijkend naar veiligheid. Dit punt zal worden meegenomen in de volgende OWG vergadering.

Bij deze is het goedgekeurd.

Niels Homans treedt af en Erwin Stremmelaar neemt het over. Als reserve wordt benoemd Angela Hamster. Bedankt Niels en Karin voor de controle.

7. Begroting 2016-2017

De begroting voor 2016-2017 is doorgenomen en toegelicht door de penningmeester en door de aanwezigen akkoord bevonden. Jilles bedankt voor het opstellen.

8. Mening continu rooster

De aanleiding van dit agendapunt is dat er vragen van ouders hierover binnen kwamen.

Henk van Tellingen licht het continu rooster toe, hoe het werkt en welke varianten er in de omgeving gebruikt worden.

Er zitten wel haken en ogen aan een continurooster. Gezien het aantal uren mogen leerkrachten niet de overblijf zelf doen en moeten we terugvallen op ouders welke gecertificeerd moeten zijn.

Naast de nadelen zijn er natuurlijk ook voordelen en ook deze zijn benoemd.

Het invoeren van een continurooster is niet zomaar iets wat je zo inzet.

Uit de ouderenquête blijkt echter dat er 90% tevreden is met de huidige lestijden.

Als school willen we natuurlijk graag weten hoe men tegen het continurooster aankijkt. Voorstel vanuit de aanwezigen om in een klein committee te inventariseren wat de opties zijn.

9. Bestuurswisseling

Aftredend en herkiesbaar:

- Eddie ter Braack

- Anja Woldring

- Marjan Reinders

- Ronald Haan

Er hebben zich geen kandidaten beschikbaar gesteld. Alle genoemde bestuursleden gaan de termijn voor 1 jaar weer aan.

10. Rondvraag

Margot Willems: oud ijzer, is het een idee om dit door evt door dorpsbewoners bij de rommelmarkt af te geven zodat dit met het ijzer van de rommelmarkt mee kan worden afgevoerd.

Dit punt wordt meegenomen in de OWG.

Hanneke Tijink: heeft met Marieke Vosgekeken voor nog wat nieuw buitenspeelmateriaal. Ze willen graag nieuw materiaal aanschaffen en vragen hier bijdrage voor vanuit OWG.

OWG neemt dit punt mee.

Harry Jansen: het oud papier hok wat gaat er mee gebeuren?

Henk van Tellingen: het oud papier wordt vanaf heden door de leraren in het hok gebracht om zo het hok netjes te houden.

Het oude hok moet eigenlijk worden afgebroken. We gaan kijken naar een oplossing.

Harm Hof: groepje buitenwerkzaamheden is afgelopen tijd nog niet weer opgeroepen.

Eddie ter Braack: volgende week zaterdag is er bladopruim- en veegdag. Er komt een uitnodiging per mail aan alle ouders.

Angela Hamster: graag de rijrichting bij school nogmaals onder de aandacht brengen.

Angela Hamster: de aansluiting bij het voortgezet onderwijs. Misschien een tip om evt. een enquête uit te zetten waar sluit voortgezet onderwijs wel aan en waar niet bij verlaten van de Vlinderhof.

Henk van Tellingen zal de leerlingen welke de school reeds verlaten hebben hierover benaderen en hun ervaringen inventariseren.

Dit verschilt ook per school en per leerling het is een samenwerking van allerlei factoren.

Hoor je signalen, geef het door aan school.

Op allerlei manieren wordt de kwaliteit van de school gemeten. Henk wil evt. een avond hier aan besteden om dit toe te lichten.

Marjan Pietersma: werkgroepjes. Heeft zich vooor meerdere groepjes opgegeven maar is nog niet opgeroepen.

Nadine Verhoog licht dit toe. Er moet per groepje iemand zijn die een groepje aanstuurt. Dit punt zal worden meegenomen in de OWG.

Marjon Meijer: mbt de rijrichting is er vanuit Dorpsbelangen ook naar alternatieven gezocht. Maar is heel lastig.

Henk van Tellingen: het zal nogmaals in het infobulletin worden vermeld.

Margot Willems: maak ook je kinderen erop attent dat ze rechts moeten fietsen.

Karin Zwanenburg: kwaliteit van de schoolkrant wordt slechter door het kopiëren. Is het een idee om dit digitaal te maken en evt. in kleur te printen zodat de kwaliteit beter is.

Harm Hof: ook nog even kijken naar de advertenties of deze nog wel up to date zijn. Ziet er wat gedateerd uit.

Ook dit punt wordt meegenomen in de schoolkrantredactie.

Conclusie onder de aanwezigen, de schoolkrant moet wel op papier blijven.

Jan Zwanenburg: computeronderwijs wat wordt daar aan gegeven (programmeren).

Henk van Tellingen: we worden op allerlei manieren hiermee bestookt. Arcade kijkt er naar maar het is als klein schooltje niet te betalen. Er is vanuit de ouders al een optie gegeven voor sponsoring.

We krijgen straks wel de mogelijkheid op de snappet vrij te geven voor internet. Maat het is schuiven met budgetten.

Optie om 3d printer op school neer te zetten en hiermee te werken is uitgezet en dan met behulp van studenten van de pabo, maar is niet gelukt.

Er zijn scholen in het voortgezet onderwijs waar ze evt. een vakles kunnen volgen.

Fardau Koopman: wat te doen met de enquête van de overblijf?

Deze zal door Henk van Tellingen worden bekeken en evt worden aangepast en met infobulletin worden verstuurd.

Mbt de pannekooi. In Zweeloo bij het voetbalveld is ook één geplaatst. Fardau gaat navragen hoe dat plaatsen is gegaan en wie dat op zich heeft genomen.

Eddy ter Braack: de pannakooi zal binnen een jaar geplaatst moeten worden.

11. Afsluiting

De voorzitter sluit om 21.30 uur de vergadering en bedankt de aanwezigen voor hun komst en inbreng.