Over onze school


Waar we voor staan

Onderwijsstichting ARCADE heeft als missie gekozen: Goed onderwijs voor ieder kind. Deze missie kan vanuit verschillende invalshoeken worden bekeken:

a. Onze missie

I. Vanuit de organisatie

Onderwijsstichting ARCADE wil scholen stimuleren in te spelen op actuele ontwikkelingen en te voldoen aan de eisen die de maatschappij stelt aan het primair onderwijs. Vanuit goed werkgeverschap worden medewerkers optimale mogelijkheden geboden en gestimuleerd om zich verder te ontwikkelen en scholen krijgen vanuit het bestuursbureau de nodige ondersteuning bij het vervullen van de randvoorwaarden om goed onderwijs te bieden.

Bovendien staat Onderwijsstichting ARCADE voor openbaar onderwijs, d.w.z. dat onze scholen de navolgende kernwaarden onderschrijven, naleven en uitdragen:

Kernwaarde 1: Iedere leerling is welkom

Kernwaarde 2: Iedereen is benoembaar

Kernwaarde 3: Wederzijds respect

Kernwaarde 4: Waarden en normen

Kernwaarde 5: Van en voor de samenleving

Kernwaarde 6: Levensbeschouwing en godsdienst

Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij graag naar het strategisch beleidsplan van Onderwijsstichting ARCADE.

(Dit document kan worden geraadpleegd via

www.onderwijsstichtingarcade.nl ).

II. Vanuit de school

De school staat midden in de samenleving en dat vraagt om eigentijds onderwijs, afstemming op de omgeving en op de maatschappij. Ook vraagt het om stimulering van alle medewerkers in de school: bij hun taakuitoefening, hun verdere ontwikkeling (scholing) en hun inzet bij het oplossen van eventuele problemen. Voor dat laatste is ook persoonlijke belangstelling nodig. De directeur van de school is hierin "de spin in het web".

III. Vanuit de leerkracht

"Onderwijs staat of valt met de man of vrouw voor de klas". Het is de primaire taak van elke leerkracht, dat de aangeboden lessen enerzijds inhoudelijk verantwoord (overeenkomstig de kerndoelen in het basisonderwijs) en didactisch van hoge kwaliteit zijn en anderzijds de kinderen op pedagogisch verantwoorde wijze worden benaderd, zodat zij met plezier naar school gaan en gemotiveerd bezig zijn met allerlei ontwikkelingsdoelen. Voor kinderen met uiteenlopende ontwikkelingsniveaus is "maatwerk" nodig, dat door middel van een goede zorgstructuur wordt geboden.

b. Onze visie

Op de Vlinderhof dagen we leerlingen uit in een rijke leer-omgeving. Veiligheid, structuur en zorg voor het individu zorgen er voor dat leerlingen zich op onze school optimaal kunnen ontwikkelen. De leerkracht is hierbij een coach die leerlingen in hun leerproces begeleidt, waarbij ontdekkend leren, samenwerken en verantwoordelijkheid belangrijke uitgangspunten zijn.